OTEVRENÝ DOPIS –
NEMECKÁ MENŠINA JE V CESKÉ REPUBLICE ZBAVENÁ BUDOUCNOSTI.

Mnohým se bude zdát titul mého otevreného dopisu krutý, bohužel fakta jsou neúprosná. Již pred 85 lety byly této menšine ukradená nekterá jejich práva, predevším právo sebeurcovací.

Z druhého nejsilnejšího jazykového kmene v nekdejších zemích Koruny (3 295 000 os. –V/1945; 192 000 os.-30.9.1947; 159 938 os.-1.3.1950;47 780 os.-3.3.1991) jsou jen žalostné zbytky predstavující toliko 40 000 osob na celém tzv. pohranicí a ve vnitrozemí, kde byli Nemci rozptýleni v rámci vládní akce v letech 1947-1948. K tomu, aby taková menšina prežila, bylo by zapotrebí hodnedobré vule ze strany státu i ze strany vetšinového obyvatelstva. Bohužel tato dobrá vule zde nebyla, není a v historicky dohledné dobe ani nebude.

Ti kterí zde zustali, po vyhnání vetšiny z historických sídel ve velké vetšine prípadu jen z libovule státních orgánu, byli zbaveni všech svých práv. Z velké cásti to byli odborní pracovníci nezbytní k udržení provozu v konfiskovaných podnicích. Byli postiženi radou represí (nucené práce, majetkové konfiskace, krácení platu atp.). Obcany ceskoslovenského státu se však stali až v roce 1953, a to jenom proto, aby nemeli argumenty pro své vystehování do SRN. Jako národní menšina byli formálne uznáni až v roce 1968, avšak od samého pocátku meli statut nekoho, kdo je zde trpen z milosti, a mnoho se na tom nezmenilo ani po roce 1989.

Nikdo je jako ceské obcany nemecké národnosti (na rozdíl od obcanu ceské národnosti) neodškodnil za krivdy, které museli po roce 1945 snášet. Byli znerovnoprávnení pri restitucích: zákon CNR c. 243/1992 jim priznal jen restituci zemedelského majetku (pro mnohé zustala jen jako nereálný sen) a zákon c. 30/1996 Sb. (tzv. Lex Walderode) je navíc znevýhodnil podmínkou nepretržitého obcanství do roku 1989. Ústavní soud tuto zjevne protiústavní novelu nezrušil, jen se pokusil zamluvit její podstatu.

Pro populistický blok KSCM – ODS – šovinistické krídlo CSSD, mající v posledních šesti letech vetšinu v Poslanecké snemovne, je nepocetná nemecká menšina zajímavá jen tehdy, když svým odmítavým postojem k požadavkum této menšiny naloví volební duše mezi vetšinovým obyvatelstvem. Velká cást obyvatelstva je známá svým tvrdým postojem vuci Nemcum a s radosti prijímá rozhodnutí tohoto bloku vzpomínajíce na léta poválecná, kdy mohli beztrestne okrádat, ponižovat, znásilnovat tuto menšinu. Ceská media znovu oznacují ceské obcany nemecké národnosti jako „sudetské Nemce“, což v Cesku je tím nejhorším oznacením. Jakékoli iniciativy vedoucí k humanitárnímu gestu vuci ceským obcanum nemecké národnosti jsou proto odsouzeny k neúspechu, v této veci není v parlamentu CR možná vetšina.

Mylná je predstava, že by se snad instituce Evropské unie nemecké menšiny v CR zastaly. Je to jen iluze. Sám komisar Verheugen se dal slyšet, že o útlaku této menšiny nic neví a Prof. J. A. Frowein ve svém posudku pro Evropský parlament ohledne Benešových dekretu tvrdí, že situace nemecké menšiny v CR je „normální“. Evropský soud pro lidská práva ve Strassburgu mel pro Jirího Wonku, domáhajícího se práva v restitucním sporu, jen sprosté a arogantní odpovedi. A Nemecko sociálních demokratu? Toho osud menšiny nezajímá vubec. Kdo by mel zájem o jejich budoucnost? Nikdo, vždyt za deset let se bude ceskou zemi toulat jen nekolik sedmdesátníku nemecké národnosti a problém bude vyrešen.

Lze jen doufat, že se objeví nejaké skutecné kruté nebezpecí, které v ceském národním vedomí premaže protinemeckou zášt a ceské intelektuální a politické elity se rozhodnou ucinit i v záležitostech nemecké menšiny spravedlnosti zadost. Ceští politici pronesou velkohubé reci a najaté placky ukápnou slzu.

Bude to snadné: v tu dobu už totiž žádná nemecká menšina v CR nebude existovat.

Pardubice 15. 1. 2004
Bc. Franz Chocholatý Gröger

 

EIN OFFENER BRIEF –
DEUTSCHE MINDERHEIT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK HAT KEINE ZUKUNFT.

Vielen mag der Titel meines offenen Briefes grausam erscheinen, doch die Fakten sind unerbittlich.
Bereits vor 85 Jahren wurde diese Minderheit einiger ihrer Rechte, vor allem des Selbstbestimmungsrechtes, beraubt.

Vom zweitstärksten Sprachstamm der Böhmischen Kronländer
(3 295 000 bis zum Mai 1945
192 000 am 30. September 1947
159 938 am 1. März 1950
47 780 am 3. März 1991)

sind nur noch jämmerliche Reste von lediglich 40 000 Menschen übriggeblieben, und zwar sowohl im gesamten sogenannten Grenzgebiet als auch im Binnenland, wo Deutsche im Rahmen einer Regierungsaktion in den Jahren 1947 bis 1948 zerstreut wurden. Zum Überleben einer solchen Minderheit wäre viel guter Wille von Seiten des Staates sowie auch der Mehrheitsbevölkerung erforderlich. Diesen guten Willen gab es hier nie, auch heute gibt es ihn nicht und es wird ihn in absehbarer Zeit nicht geben.

Diejenigen, die hier nach der Vertreibung aus ihren meist historischen Wohnsitzen, in den meisten Fällen nur durch Willkür der Staatsorgane, geblieben sind, wurden all ihrer Rechte beraubt. Zum großen Teil handelte es sich um die für die Betriebsaufrechterhaltung in den konfiszierten Fabriken unentbehrlichen Fachkräfte. Sie wurden mit einer ganzen Reihe von Repressalien belegt (Zwangsarbeit, Vermögenskonfiskation, Lohnkürzungen u. ä.). Staatsbürger des Tschechoslowakischen Staates wurden sie erst 1953, und zwar nur, damit sie keine Argumente für eine Aussiedlung in die BRD mehr haben sollten. Als eine nationale Minderheit wurden sie erst 1968 anerkannt, doch von Anfang an wurden sie als gnädigerweise Geduldete angesehen, und vieles davon änderte sich nicht einmal nach dem Jahr 1989.

Niemand entschädigte sie als Bürger deutscher Nationalität (zum Unterschied von Bürgern tschechischer Nationalität) für das Unrecht, das sie nach 1945 hatten ertragen müssen. Sie wurden auch bei den Restitutionen diskriminiert: Das Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr. 243/1992 erkannte ihnen lediglich die Restitution landwirtschaftlichen Eigentums zu (für viele ist dies nur ein unrealisierbarer Traum geblieben) und das Gesetz Nr. 30/1996 Slg. (die sog. Lex Walderode) benachteiligte sie zusätzlich durch die Bedingung eines ununterbrochenen Besitzes der Staatsbürgerschaft bis 1989. Das Verwaltungsgericht schaffte diese offensichtlich verfassungswidrige Gesetzesnovelle nicht ab, man versuchte nur, von deren Substanz abzulenken.

Der populistische Block: KSCM (Kommunistische Partei Böhmens und Mährens) – ODS (Bürgerlich-Demokratische Partei) – der chauvinistische Flügel der CSSD (Sozialdemokratische Partei), der die letzten sechs Jahre die Mehrheit im Abgeordnetenhaus besitzt, interessiert sich für die deutsche Minderheit immer nur dann, wenn durch ablehnende Haltung gegenüber dieser Minderheit mehr Wählerstimmen unter der Mehrheitsbevölkerung zu ergattern sind. Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist durch ihre harte Haltung gegenüber den Deutschen bekannt. In Erinnerung an die Nachkriegsjahre, als diese Minderheit ungestraft beraubt, erniedrigt und mißhandelt werde konnte, begrüßt die Mehrheit die Entscheidungen dieses Blocks. Die tschechischen Medien bezeichnen die tschechischen Staatsbürger deutscher Nationalität wieder als „Sudetendeutsche“, was in Tschechien als die schlimmste Beschimpfung gilt. Sämtliche auf humanitäre Gesten gegenüber den tschechischen Bürgern deutscher Nationalität zielenden Initiativen sind also zum Mißerfolg verurteilt, denn es fehlt in dieser Sache an einer potentiellen Mehrheit im Parlament.

Irrig ist die Annahme, etwa die EU-Institutionen würden sich für die deutsche Minderheit in Tschechien einsetzen. Es ist nur eine Illusion. Selbst Kommissar Verheugen ließ verlauten, er wüßte nichts von einer Unterdrückung dieser Minderheit. Prof. J. A. Frowein behauptet in seinem für das Europaparlament erstelltem Gutachten über die Beneš-Dekrete, die Situation der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik sei „normal“. Das Europäische Menschenrechtsgericht in Straßburg hatte für Jirí Wonka, der sein Recht in einem Restitutionsstreit forderte, nur gemeine und arrogante Antworten übrig. Und das SPD-regierte Deutschland? Das interessiert sich für die Minderheit überhaupt nicht. Wer hätte schon ein Interesse an ihrer Zukunft? Keiner, denn in zehn Jahren werden nur noch einige Siebzigjährige deutscher Nationalität durch das tschechische Land streifen und das Problem wird somit gelöst sein.

Es bleibt nur zu hoffen, daß eine wirklich große Gefahr auftaucht, die im tschechischen Nationalbewußtsein den Deutschenhaß verschwinden läßt, wo die tschechischen intellektuellen und politischen Eliten beschließen, der Gerechtigkeit auch in Sachen deutscher Minderheit Genüge zu tun. Die tschechischen Politiker werden großmäulige Reden halten und gedungene Klageweiber vergießen eine Träne.

Dann wird's einfach sein: Zu der Zeit wird es keine deutsche Minderheit in Tschechien mehr geben.

Pardubice 15. Januar 2004
Bc. Franz Chocholatý Gröger

Jiráskova 973,
CZ 530 02 Pardubice
042 606 188 367,
fwgroeger@seznam.cz

Diesen Brief sandte der Autor auch an folgende eAdressen:
ackermann_gemeinde@t-online.de
aklausmann@yahoo.com
asv.kulturinstitut@t-online.de
aussiedlerbeaftragter@bmi.bund.de
austrianembassy@vol.cz
bund-der-vertriebenen@t-online.de
bundesrat@bundesrat.de
csu-landesgruppe@cducsu.de
delegation-czech@cec.eu.int
europa@gfbv.de
fraktion@cducsu.de
info@csce.gov
info@csu-bayern.de
info@dgap.org
info@ecmi.de
info@fb.cz
info@fuen.org
info@iep-berlin.de
info@intereg.org
internet@diepresse.com
korbel@mybox.cz
k.p.schwarz@faz.de
land.ver@worldonline.cz
landtag@bayern.landtag.de
leserbriefe@spiegel.de
mail@bundestag.de
office@sudeten.at
organisation@sudeten.de
politik@gfby.de
posta@senat.cz
posta@psp.cz
redaktion@diepresse.at
redaktion@spiegel.de
redaktion@sueddeutsche.de
redaktion@welt.de
sag@omagdeg.cz
services@parlinkom.gv.at
sdv.troppau@quick.cz
spiegel_online@spiegel.de
sulitka.andrej@vlada.cz
sulko@egerlaender.cz
swp@swp-berlin.org
udv@csu-bayern.de
unpo@unpo.nl
zentrale@bdv-bw.de
zreg@prag.auswaertiges-amt.de